jeeejo

4. června 2009 v 6:35 | biubiu |  novinky,zaujímavocti


colorful.jpg colorful flowers image by huey1_2007
 

cuc

22. května 2009 v 11:20 | biubiu

cukkkkiiii

22. května 2009 v 11:19 | biubiu
<![CDATA[//><!]]>

 


color

22. května 2009 v 11:18 | biubiu


zviiratkaa

3. dubna 2009 v 14:23 | biubiu |  animals

Cukiii

3. dubna 2009 v 14:16 | biubiu |  animals

Fizyka

2. dubna 2009 v 10:39 | biubiu |  novinky,zaujímavocti
Preto sem pisem tieto geboziny lebo som v skole a to co najdem k projektu tak to nemozem poslat na mail .... neotvera mi ho...... a musime vsetko pisat do zosita a mne sa nechce.

Vodič je zariadenie, ktoré slúži na vedenie (prenos) elektrickej energie. Obvykle ide o plný materiál, alebo súčiastku z izolantu s vodivým jadrom - či už kovovým jadrom (drôt, kábel, lanko atď.) alebo nekovovým jadrom (vodič na báze grafitu).

Nekovové vodiče [upraviť]

Vodiče s vodivým jadrom na báze grafitu sa používajú pre výrobu vysokonapäťových káblov (automobily), pre výrobu tzv. "plastových" vodičov nazývaných tiež "vodivá guma" (do plastu je primiešaný grafit, alebo sadze) pre pružné prepojenie vodivých plôch (LCD displeje medzi sklom a elektronikou, tlačidlá ďiaľkového ovládania, klávesnice ...), grafit sa používa tiež pre výrobu vodivých lakov a pást. Ako vodič sa používajú tiež grafitové tyče (elektródy) a grafitové kontakty (zberacie uhlíky elektromotorov), pre ich odolnosť voči chemickým vplyvom a samomazaniu (grafit je suché mazivo - z výhodou pre komutátorové zberače). Pre svoje zlé mechanické vlastnosti sa grafitové vodiče používajú len pre prenos elektrickej energie na krátke vzdialenosti. Do tejto kategórie vodičov zahŕňame aj vodiče na báze zlúčenín kovov (oxidy ...).

Kovové vodiče [upraviť]

Vodičom je súčiastka vyrobená z kovu. Vodič môže byť holý - jadro bez obalu (izolácie), alebo izolované (potiahnuté vrstvou izolantu (nevodiča) zabraňujúcim elektrickému kontaktu s vodivým jadrom). Elektrická izolácia je nevodivá vrstva dielektrika (plast, lak ...). Izolácia chráni vodič elektricky a mechanicky a zároveň môźe slúžiť na farebné odlíšenie vodičov v kábli medzi sebou. Jadro vodiča môže byť tvorené drôtom (plné jadro), alebo lankom (viacero drôtov omotaných okolo seba bez vzájomnej izolácie). Lanko má lepšiu mechanickú odolnosť (ohýbanie, ťahanie, krútenie), ako plný drôt. Viacero vodičov spojených dohromady (obalom, alebo zakrútením) nazývame kábel.

Vodivosť a elektrický odpor [upraviť]

Schopnost vodiča viesť elektrický prúd vyjadruje veličina elektrická vodivosť, čo je prevrátená hodnota elektrického odporu. Jednotková vodivosť vodiča alebo tiež merná vodivosť (vodivosť 1m vodiča o priemer 1m²) nazývame konduktivita vodiča, jeho prevrátená hodnota je potom jednotkový odpor vodiča (merný odpor) - rezistivita vodiča.
Vodivosť G, resp. odpor R vodiča vypočítame , resp. , kde σ je konduktivita vodiča, ρ je rezistivita vodiča, S je obsah prierez vodiča, l je dĺžka vodiča.

Vodivosť a teplota [upraviť]

Vodivosť (a tým odpor) vodiča, je závislý na jeho teplote. So stúpajúcou teplotou klesá vodivosť a rastie odpor. Fyzikálne tento jav vysvetľujeme tepelným pohybom tých částíc vo vodiči, ktoré sa nezúčastňujú vedenia elektrického prúdu, ale bránia voľným nabitým časticiam v ich pohybe.
Zmenu odporu ΔR na teplote popisuje vzťah ΔR = R0αΔt, kde R0 je počiatočný odpor vodiča, α je teplotný súčiniteľ odporu, Δt je rozdiel teplôt.
Extrémne - pri ochladení vodiča na teplotu blízku absolútnej nule dochádza k javu supravodivosti - vodič nekladie elektrickému prúdu žiaden odpor - vzniká supravodič.

Zahrievanie vodičov [upraviť]

Keďže každý vodič (okrem supravodičov) kladie elektrickému prúdu odpor, spotrebováva elektrickú energiu. Takto spotrebovaná elektrická energia sa mení na teplo, ktoré nazývame Joulovo teplo. Množstvo tepla Q sa vypočíta vzťahom Q = R.I2.t , kde R je odpor vodiča, t je čas, počas ktorého preteká elektrický prúd I vodičom. V extrémnom prípade pri nedostaočnom dimenzovaní vodiča a jeho zlom chladení dochádza k prehrievaniu vodiča spätnou väzbou (vyššia teplota znamená vyšší odpor a tým vyššie zahrievanie ...) a môže dôjsť k roztaveniu vodiča atým k skratu, alebo ku zahriatiu vodiča na zápalnú teplotu jeho izolácie, alebo okolia vodiča.

Materiál kovového vodiča [upraviť]

Na výrobu elektrických vodičov sa používajú kovy ktoré sú "dobrými vodičmi" čiže kladú prechádzajúcemu elektrickému prúdu nízky odpor, ale zároveň sú cenovo dostupné a majú vhodné mechanické vlastnosti a odolnosť voči korózii. Najčastejšími kovami používaným na výrobu elektrických vodičov sú meď, hliník, striebro, zlato, platina. Kovy sa obvykle používajú v zliatinách, ktoré vylepšujú ich mechanické vlastnosti. Prakticky - hlavne pre cenovú dostupnosť a nekorozívnosť sa používa hlavne meď (vo forme elektrotechnickej medi). Hliník donedávna veľmi používaný sa už používa veľmi obmedzene. Má síce nižšiu cenu, a len mierne horšiu vodivosť ako meď, ale je krehký, koroduje a hlavne pri zaťaźení tlakom má tendenciu "odtiecť" z miesta vyššieho tlaku (z prípojnice alebo svorkovnice) čo má za následok zvýšenie prechodového odporu v mieste pripojenia vodiča. Spoje sa musia priebežne kontrolovať a doťahovať (jeden z problémov panelákových bytov, kde sa hliníkové vodiče často používali).

Izolácia vodiča [upraviť]

Izolácia vodiča ho chráni pred koróznymi a mechanickým poškodením, zároveň bráni kontaktu s vodivým jadrom (živou časťou), slúži aj ako rozlišovací znak vodiča. Tak ako sa elektrické vodiče používajú v najrôznejšich oboroch a podmienkach, tak sa aj izolácia musí vyrovnať s týmito podmienkami. Typ izolácie záleží od použitia (priorita je ochrana zdravia), pracovného napätia vodiča (bezpečné napätia, signálové napätia, vysoké napätia), pracovných teplôt (pre chladné prostredia, pre horúce prostredia), mechanického zaťaženia (prívodné šnúry, pevné pripojenie), chemického zaťaženia (oleje, prach, UV žiarenie, voda).
Sledované vlastnosti izolácie vodiča:
 • chemická odolnosť
 • stálosť
 • dielektrická pevnosť
 • merný objemový odpor
 • nenasiakavosť
 • bod mäknutia
 • predĺženie, stiahnutie
 • odolnosť voči chladu (bod krehnutia)
 • odolnosť voči teplu
 • horľavosť
 • samozhášanlivosť
 • merná hmotnosť
 • farebná stálosť
Ako materiál sa používajú bežné plasty (PVC, PE, XLPE, PP, PTFE...), laky, smalt, opradenia bavlnou ...

Tabuľka prierezov vodičov [upraviť]

Elektrické vodiče sa vyrábajú v priemeroch podľa vyvoleného číselného radu. Ak vypočítaný prierez vodiča (podľa predpokladaného maximálneho prúdu) v elektrotechnickej konštrukcii nie je presne hodnota z radu, použijeme najbližší vyšší vyrábaný prierez.
Elektrický vodič sa vyrába z plného drôtu, alebo lanka (prameňového alebo pružného). Podľa STN/IEC 60228 poznáme Triedu 1 (plný prierez - jednojadrový vodič), Trieda 2 (prameňový - lanko zložené z viacerých hrubších drôtov) , Trieda 5 a 6 (ohybný - zakrútené lanko z drôtov menšieho priemeru). Pozri lanko. Trieda 1 a 2 sú určené len pre pevné (nepohyblivé) prívody. Triedy 5 a 6 sú určené pre pohyblivé prívody (napájacie šnúry elektrospotrebičov, predlžovacie káble ...).
Tabuľka vyvoleného radu vodičov (STN/IEC 60228), s maximálnymi dovolenými priemermi holého (neizolovaného) Cu vodiča pre jednotlivé triedy.

prierez [ mm2 ]

plný drôt (Trieda 1)
max. priemer [mm]

prameň (Trieda 2)
max. priemer [mm]

pružný vodič (Trieda 5,6)
max. priemer [mm]

0,5
0,9
1,1
1,1
0,75
1,0
1,2
1,3
1,0
1,2
1,4
1,5
1,5
1,5
1,7
1,8
2,5
1,9
2,2
2,4
4
2,4
2,7
3,0
6
2,9
3,3
3,9
10
3,7
4,2
5,1
16
4,6
5,3
6,3
25
5,7
6,6
7,8
35
6,7
7,9
9,2
50
7,8
9,1
11,0
70
9,4
11,0
13,1
95
11,0
12,9
15,1
120
12,4
14,5
17,0
150
13,8
16,2
19,0
185
15,4
18,0
21,0
240
17,6
20,6
24,0
300
19,8
23,1
27,0
400
22,2
26,1
31,0
500
-
29,2
35,0
630
-
33,2
39,0
800
-
37,6
-
1000
-
42,2
-My project..

2. dubna 2009 v 10:24 | biubiu |  diplomi
Zongorová Hajnalka Bianka
Vidovencová Laura
Vodiče a izolanty
Elektrické vodiče a izolanty


Látky, ktoré vedú elektrický prúd , nazývame elektrické vodiče. Kovové vodiče elektrického prúdu obsahujú dostatok voľných elelktrónov. Dobrými vodičmi elelktrického prúdu sú kovy napríklad striebro, meď, hliník, železo.
Látky ktoré nevedú elektrický prúd, nazývame elektrické izolanty. Elektrické izolanty neobsahujú voľné častice s elektrickým nábojom, alebo ich obsahujú len veľmi málo. Elektrickými izolantami sú napríklad sklo, guma, parafín, drevo, kryštalická kuchynská soľ.

Vodič je zariadenie, ktoré slúži na vedenie elektrickej energie. Obvykle ide o plný materiál, alebo súčiastku z izolantu s vodivým jadrom, či už kovovým jadrom (drôt, kábel, lanko...) alebo nekovovým jadrom (vodič na báze grafitu). Nekovové vodiče sa používajú pre výrobu vysokonapäťových káblov (automobily). Grafit sa používa pre výrobu vodivých lakov a pást. Kovový vodič môže byť holý - jadro bez obalu alebo izolovaný (potiahnutý vrstvou izolantu). Viacero vodičov spojených dokopy nazývame kábel.


Všetky technické materiály a chemické látky delíme na vodiče, polovodiče a izolanty v podstate podľa toho, či obsahujú alebo neobsahujú voľné elektrické náboje, a v akom množstve voľ-né náboje obsahujú. Aj delenie materiálov na vodiče, polovodiče a izolanty podľa veľkosti mernej elektrickej vodivosti veľmi závisí od obsahu voľných nábojov v materiáli, pretože merná elektrická vodivosť je úmerná koncentrálcii a pohyblivosti voľných nábojov. Ak materiál obsa-
huje voľné elektrické náboje v dostatočnom množstve, a to alebo ako elektróny v kovoch, ale- bo ako ióny v elektrolytoch, takýto materiál je vodičom. Ak materiál voľné eleltrické náboje neobsahuje, alebo len v malom množstve, takýto materiál je izolantom. Ideálny izolant neob- sahuje žiadne voľné náboje a jeho merný elektrický odpor je nekonečne veľký. Každý reálny izolant však obsahuje nepatrné množstvo voľných nábojov, a preto jeho merný elektrický odpor má konečnú hodnotu.

velkaa noc

28. března 2009 v 15:49 | biubiu |  novinky,zaujímavocti
 • *ea032 UZ to tu bude. Mno , vajicka, zajace..... kazdy asi poznaaaa. nemusime byt silaci aby sme to zvladli XD*tc005. Co uz..... taak tu par obrazkov a asi tolko zatial.*li006
*bl010Sviatky jari
S radostným očakávaním mnohí vítajú veľkonočné sviatky. Pre kresťanov najväčší sviatok v roku, pre ateistov symbol príchodu jari. Pre všetkých rovnako aj príležitosť na upratovanie. V domácnostiach sa umýva, utiera, vysáva, leští, nech je všetko ako má byť.


Šiby,ryby,mastné ryby,
kus koláča od korbáča
a vajíčka do košíčka.
Tetička,tetička,
dajte nám maľované vajíčka!
Šiby ryby,mastné ryby,
dávaj vajcia,vykrúcaj sa!
Ak mi nedáš dve vajíčka,
daj mi aspoň makovníčka.
Ešte k tomu groš,
aby bolo dosť.
Šiby,šiby,šibáky,
išli ujec na raky.
Raky štípu,pichá jež,naše prúty musia tiež!

Veľká noc
Veľká noc alebo Veľkonočné sviatky, tiež Pascha (z latinského Pascha, po grécky ????? pascha) či pesah/pesach (po hebrejsky ?????? pesach) je najvýznamnejším kresťanským sviatkom, ktorý pripadá na marec alebo apríl (pozri Výpočet dátumu Veľkej noci). V kresťanskom poňatí je Veľká noc oslavou vzkriesenia Ježiša Krista zmŕtvych (po jeho smrti na kríži). V židovskom poňatí je Veľká noc pamiatkou vyslobodenia Izraelitov z Egyptského otroctva, z ktorého ich vyviedol Hospodin prostredníctvom Mojžiša .
Kresťanské oslavy Veľkej noci sa v Novom zákone nespomínajú, najstarším svedectvom o Veľkej noci je Veľkonočný preslov Melita zo Sárd z 2. storočia. Oslavy Veľkej noci sa teda v cirkvi objavili veľmi skoro.
Sviatky Ježišovho vzkriesenia sú významovo previazané so židovskou oslavou pesahu a dodnes v sebe nesú prvky tejto židovskej oslavy. Ježišov prechod smrťou a vzkriesenie je chápané ako naplnenie starozákonného obrazu prechodu Izraelitov Červeným morom pri odchode z Egypta.
Veľkonočné oslavy sa podľa regiónov líšia. Pretože sa časovo zhruba prekrývajú s pohanskými oslavami príchodu jari, ľudové tradície prevzali z predkresťanských dôb mnoho zvykov a obyčajov.


Popolcová streda:
Prvým dňom pôstneho obdobia. Jej termín pripadá na 40. deň pred Veľkou nocou; do týchto 40 dní sa nepočítajú nedele, preto v praxi pripadá Popolcová streda na 47. deň pred Veľkonočnou nedeľou. Pre nepravidelný dátum Veľkej noci sa jej termín každý rok mení.

Názov dňa pochádza zo zvyku páliť palmy či bahniatka z Kvetnej nedele z minulého roka. Takto získaný popol sa používa pri bohoslužbe Popolcovej stredy, kedy sú veriaci poznačení popolom na čelo; tento symbol sa vzťahuje na blízkovýchodnú tradíciu sypania si popola na hlavu na znamenie pokánia pred Bohom. Poznačenie popolom je sprevádzané slovami: "Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš." alebo "Obráť sa a ver evanjeliu."
Pre mnoho kresťanov predstavuje Popolcová streda pripomienku vlastnej konečnosti a cieľa či smerovania vlastného života, vyznačuje sa teda pokáním. V katolíckej cirkvi je Popolcová streda dňom prísneho pôstu.
asi tolko staciiii


Kam dál